Student Admision

KRITERET PER PRANIMIN E NXENËSVE NE KOLEGJET TONA

  • Te gjithë nxënësit që dëshirojnë të vazhdojnë shkollën e mesme në kolegjin Mehmet Akif Vajza duhet te kenë mbaruar 9-vjeçare dhe duhet ti nenshtrohen nje testi me shkrim në të cilën perfshihen pyetje dhe ushtrime nga te gjitha lëndët e zhvilluara ne shkollën 9-vjeçare dhe gjithashtu perfshihen dhe pyetje llogjike.
  • Nxënësit te cilët e kalojnë me sukses këtë testim kanë të drejtë të regjistrohen në kolegjin Turk në bazë te kapacitetit që ka shkolla për të pranuar nxënës te rinj.
  • Nxënësve që fitojnë vendet e para u jepen dhurata te ndryshme dhe gjithashtu fitojnë dhe të drejtën e bursës në bazë të pikeve të marra.

Dokumentacioni i regjistrimit:

  • Çertifikatë me fotografi
  • Fotografi (2 Copë)
  • Dëftesa origjinale